Продажба на имот од банката

__Продажба на имот__ од банката

Извештај за недвижнен и движен имот наменет за продажба
со состојба на 31.10.2019 година

ПРОДАЖБА на Индивидуален објект - куќа.
Населба Водно-резиденцијален дел, улица Ганџо Хаџи Панзов бр.36 Скопје, Р Македонија. Имотен лист 1373 и 55856 за КО Центар 2 со дворно место 1357м2 од кои 353м2 земјиште под објект. Вкупна внатрешна површина од 700 м2 и 130м2 помошни објекти.

Куќа

 

Реден број Опис на недвижниот имот Адреса Број на имотниот лист или листот за предбележување Квадратура на недвижниот имот Владение Заложно право или други товари на имотот Носител на правото на сопственост и други стварни права Цена (во илј.денари)
1 Станбеноделовен објект со земјиште  ул. 152 бр.7 Катастарска општинаРадишани 100019 куќа 446 м²земјиште 290 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 15.296 илј. ден.
2 Станбениобјекти -куќа содворно место  ул. Ганчо ХаџиПанзов бр.36 Катастарска општина Центар 2 1373 и 55856  куќа 516 м²двор 949 м² да не ЕуростандардБанка АД Скопје 166.050 илј. ден.
3 Земјиште- градежно Место виканоУшите Катастарска општина Кавадарци 5199 6.985 м² да не ЕуростандардБанка АД Скопје 14.839 илј. ден.
4 Станбениобјекти - туристички објект со останатата квадратура Село ЈанковецКатастарска општина Јанковец 818 деловен објект291 м² дворно место 185м² земјиште под зграда 308м² да не ЕуростандардБанка АД Скопје 5.369 илј. ден.
5 Станбениобјекти -куќа содворно место  Козле бр.142Катастарска општина Карпош 1871 куќа 388 м² дворно место123 м² земјиште под зграда 114м² да не ЕуростандардБанка АД Скопје 16.348 илј. ден.
6 Градежниобјекти - хали Индустриска ббКатастарска општина Битола 70341 деловен објект 3.371 м² да не ЕуростандардБанка АД Скопје 14.537 илј. ден.
7 Градежниобјекти - одморалиште - земјиште - дворно место  Место виканоСелиште Катастарска општина Претор 368 деловен објект1.877 м²  дворно место 8.125 м²  земјиште под зграда 1.141 м² да не ЕуростандардБанка АД Скопје 39.978 илј. ден.
8 Градежниобјекти -деловен простор Индустриска бб Катастарскаопштина Битола   деловен објект 4.318.76 м² во постапка не ЕуростандардБанка АД Скопје 58.639 илј. ден.
9  Станбен објект - стан Градежни објекти-деловен простор  „Никола Русински„ бр.1 КО Карпош 7947 деловен објект 59 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 11.052 илј.ден
10 Градежниобјекти -деловен простор ул.„АлексоДемниевски Баума „ бр.63, КО Велес 35591 деловен објект 7.850 м² да не ЕуростандардБанка АД Скопје 15.593 илј.ден
11 Станбениобјекти -куќа содворно место  Село Чегране    куќа 325 м² дворно место417 м² земјиште под зграда 158м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 5.813 илј.ден
12 Станбениобјекти - стан ул.„Гоце Делчев„ бр.7, КО Гостивар   стан 82 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 3.207 илј.ден
13 Станбениобјекти - куќа со дворно место ул.„Прво НоваМало „  КО Гостивар   куќа 244 м² дворно место220.02 м² земјиште под зграда167.78 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 5.817 илј.ден
14 Градежниобјекти -деловен простор магацин ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   деловен објект -магацин 327 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 19.230 илј.ден
15 Градежниобјекти -склад за нафтени деривати - сервис ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   Деловен  објект - склад за нафтени деривати 300м2двор  2740м2 , бензиска помпа 427м2сервис 107м2 земјиште под зграда 844м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 82.156 илј.ден
16 Градежниобјекти - деловни простории ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   Деловен  објект KO Прилеп 878м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 69.214 илј.ден
17 Станбениобјекти - куќа со дворно место Село ЗдуњеГостивар   куќа 416 м² дворно место 246.84 м² земјиште под зграда327.08 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 21.840 илј.ден
18 Станбениобјекти - куќа со дворно место ГостиварУл.„Драге Тодороски„   куќа 267м² дворно место218.51 м² земјиште под зграда128.99 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 11.127 илј.ден
19 Станбениобјекти - станови Ул.,,ИванКозаров,, бр.44 Скопје   Станбен објект станови 4916 м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 83.511 илј.ден
20 Градежниобјекти -деловни простории Ул.,,БорчеЈованоски,, бр.1 Гостивар   Деловен објект 127 м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 7.615 илј.ден
21 Станбени објект- стан Ул.,,БорисКидриќ,, бр.2 Гостивар   Станбен објект стан 109 м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 6.114 илј.ден
22 Земјиште- (нива - ливада) Место виканоЧаирлак КО Врапчиште Гостивар   Ниви  12203.29м2, ливада 289.01м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 1.383 илј.ден
23 Земјиште- (нива ) Место виканоПрекаче КО Врапчиште Гостивар   Ниви  6538.57m2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 785 илј.ден
24 Земјиште- (нива ) Место викано Горна Умурка и Кртаполица КОВрапчиште Гостивар   Ниви Горна Умурка  8152.83м2 и Кртаполица 3291.59м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 1.373 илј.ден
25 Станбениобјекти - куќа со дворно место У.„РилскиКонгрес„ бр.39 Скопје   куќа 241 м² дворно место97.47 м² земјиште под зграда91.84 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје во подготовка

 

ДВИЖЕН ИМОТ

Реден број Опис на движниот имот Адреса Опфат на движниот имот што се продава Старост Заложно право или други товари на движниот имот Цена Лице за контакт
1 Резервни делови за возила Бул."Aвној" бр.16/3-11 Скопје Како целина 2004 не 486 ilj.den Драган Блажевски
2 Опрема за во хотел - куњски прибор Ул."Индустриска" бб Битола Како целина 1991 не 300 ilj.den Драган Блажевски
3 Резервни делови за возила Момин Поток до Фијат сервис Тале  Скопје Како целина 2002 не 2.844 илј.ден Драган Блажевски
4 Движен имот канцелариски материјали, опрема-машини Село Галате, Врапчиште Како целина Непознато не 3.553 илј.ден Драган Блажевски
5 Транспортни средства  Ул."Климент Охридски" бб Струмица Поединечно или како целина 2003 не 668 илј.ден Драган Блажевски

 

За повеќе информации обратете се на следните телефонски броеви:
+389.2.3249.443
+389.2.3249.403
Лице за контакт Драган Блажевски