ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТИ

ТРАДИЦИОНАЛЕН ДЕПОЗИТ
Рочност / Износ до 10.000.000 над 10.000.001
(1) месец tradicionalenPod_0% tradicionalenNad_0%
(2) месеци tradicionalenPod_1% tradicionalenNad_1%
(3) месеци tradicionalenPod_2% tradicionalenNad_2%
(6) месеци tradicionalenPod_3% tradicionalenNad_3%
(12) месеци tradicionalenPod_4% tradicionalenNad_4%
(24) месеци tradicionalenPod_5% tradicionalenNad_5%

 

ДЕНАР ПЛУС - ОТВОРЕН ШТЕДЕН ВЛОГ
Рочност / Износ до 10.000.000 над 10.000.001
(1) месец denarPlusPravPod_0% denarPlusPravNad_0%
(2) месеци denarPlusPravPod_1% denarPlusPravNad_1%
(3) месеци denarPlusPravPod_2% denarPlusPravNad_2%
(6) месеци denarPlusPravPod_3% denarPlusPravNad_3%
(12) месеци denarPlusPravPod_4% denarPlusPravNad_4%
(24) месеци denarPlusPravPod_5% denarPlusPravNad_5%

 

ДЕПОЗИТ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА
Рочност / Износ до 10.000.000 над 10.000.001
(1) месец soDeviznaKlauzulaPod_0% soDeviznaKlauzulaNad_0%
(2) месеци soDeviznaKlauzulaPod_1% soDeviznaKlauzulaNad_1%
(3) месеци soDeviznaKlauzulaPod_2% soDeviznaKlauzulaNad_2%
(6) месеци soDeviznaKlauzulaPod_3% soDeviznaKlauzulaNad_3%
(12) месеци soDeviznaKlauzulaPod_4% soDeviznaKlauzulaNad_4%

 

ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТИ

 

ТРАДИЦИОНАЛЕН ДЕПОЗИТ
Рочност / Износ ЕУР од 10,000 до
100.000
ЕУР од 100,001 до
500.000
ЕУР над 500.001 УСД
(1) месец tradicionalenPravDevPod_0% tradicionalenPravDevSred_0% tradicionalenPravDevNad_0% tradicionalenPravDevUsd_0%
(3) месеци tradicionalenPravDevPod_1% tradicionalenPravDevSred_1% tradicionalenPravDevNad_1% tradicionalenPravDevUsd_1%
(6) месеци tradicionalenPravDevPod_2% tradicionalenPravDevSred_2% tradicionalenPravDevNad_2% tradicionalenPravDevUsd_2%
(12) месеци tradicionalenPravDevPod_3% tradicionalenPravDevSred_3% tradicionalenPravDevNad_3% tradicionalenPravDevUsd_3%