Këshilli drejtues i bankës

i Bankës Eurostandard
 • z.Nikollçe Petkoski,
  2010 I emëruar në detyrën
  e Kryetarit të Bordit drejtues
  të Bankës Eurostandard
  z.Nikollçe Petkoski,
  Kryetari i Bordit drejtues

  Kur ka nevojë do japim më shumë, në raste të caktuara ndoshta do të fitojmë më pak dhe në raste të tjera ndoshta do regjistrojmë humbje, por klientët tanë duhet të fitojnë GJITHMONË!
  Gjithçka brenda bankës duhet të funksionojë për suksesin e klientëve tanë!

  Z.Nikollçe Petkoski është lindur më 28.11.1968 në Karllovac, Republika e Kroacisë. Ai u diplomua në Fakultetin Elektroteknik, pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodija“ në Shkup. Karrierën e filloi në vitin 1994, në ish Bankën Kreditna banka SHA Manastir, duke u angazhuar në detyrën e inxhinierit elektrik, në Sektorin e teknologjisë informatike. Në vitin 2001 emërohet në postin e drejtorit të Sektorit të teknologjisë informatike dhe zhvillimit të produkteve, në Teteks-Kreditna Banka SHA Shkup, sektor ky të cilin e drejton me shumë sukses. Në postin e drejtorit të këtij sektori mbetet deri në vitin 2004. Në vitin 2006 z.Petkoski emërohet në detyrën e anëtarit të Organit punëdhënës të Teteks-Kreditna Banka SHA Shkup. Të njëjtin vit z.Petkoski e realizon me sukses procesin e bashkimit të Teteks-Kreditna dhe Tetovska Banka, subjekte këto që formojnë TTK Banka SHA Shkup. Pas formimit të TTK Banka SHA z.Pekoski vazhdon të ushtrojë detyrën e anëtarit të Bordit drejtues të bankës. Në Eurostandard banka SHA Shkup z.Petkoski vjen në dhjetor të vitit 2009 duke u angazhuar në detyrën e kryetarit të Bordit drejtues, detyrë kjo të cilën e ushtron me sukses deri më sot.

 • z.Zoran Nikollovski
  2001 Anëtar i Bordit drejtues të Eurostandard banka që nga fillimi i saj z.Zoran Nikollovski
  Anëtar i Bordit drejtues

  z.Zoran Nikollovski është lindur më 05.11.1954, në Shkup. Në vitin 1981 au diplomohet në Fakultetin Ekonomik, pranë Universitetit „Shën Kirili dhe Metodija“ në Shkup. Pas diplomimit fillon të punojë si analist kreditor në Fondin e rrugëve të Republikës së Maqedonisë . Në vitin 1982 z.Zoran Nikollovski angazhohet në detyrën e bashkëpunëtorit profesional për çështjet ekonomiko-financiare, në të njëjtën kompani shtetërore. Në këtë detyrë mbetet deri në vitin 1993, kur edhe kalon në Stopanska banka SHA Shkup, në detyrën drejtorit të Drejtorisë së likuiditetit me denarë dhe rrjetit afarist. Në vitin 2001 z.Nikollovski bëhet pjesë e ekipit që merr pjesë në formimin e Eurostandard banka SHA Shkup. Në fillim angazhohet në detyrën e drejtorit të dytë të përgjithshëm të bankës dhe në atë të anëtarit të Bordit drejtues të Bankës, detyrë kjo të cilën e ushtron me sukses deri më sot.