Cashback card

SCnet paraqet organizatë globale të konsumatorëve që janë të regjistruar internet faqen e SCnet Maqedoni ((https://www.scnetmakedonija.com/mk/). Gjatë regjistrimit, konsumatorët marrin numër të vetëm të identifikimit në suazat e sistemit SCnet dhe ueb zyre personale.

Cashback card

Konsumatorët me blerjen e tërë asaj që e marrin çdo ditë (produkte për amvisëri, karburante, rroba, teknikë etj) realizojnë kthim të parave (cashback) duke blerë në kompanitë partnere të SCnet Maqedoni (përafërsisht 430 në tregun e R. së Maqedonisë).

SCnet Maqedoni lidh marrëveshje me të gjitha kompanitë partnere dhe siguron liri që i kthen mbrapa te konsumatorëve. Konsumatorët mjetet e tyre i shohin në ueb zyrat e tyre ndërsa të njëjtat munden më tej t’i shpenzojnë në kompanitë partnere apo t’u paguhen në llogarinë e transaksionit që është përzgjedhje e vet konsumatorit.