Последни Новости

Последни Новости (46)

Еуростандард банка вработува ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ

Еуростандард банка АД Скопје има потреба од вработување на 1 лицe на следната работна позиција:

СОРАБОТНИК ЗА ПРОЦЕНА - ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ
(1 извршител)

КРАТОК ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО:

 • извршува работи и работни задачи во врска со вршење на процена на недвижен имот и/или машини и опрема
 • континуирано ги следи законските прописи и другите општи акти од областа на данокот на имот, процена и други акти кои се однесуваат на односната проблематика.
 • врши работи на процена на пазарната вредност на недвижен имот и/или машини и опрема
 • изготвува анализи, извештаи и информации за работите од својата надлежност
 • врши стручна обработка на прашањата што се од значење за примената на законските одредби.
 • одговара на судски вештачења
 • врши работи на следење и ажурирање на осигурувањата на имот (недвижен имот машини и/или опрема) и обновувања на полисите за осигурувања за потребите на секторите во Банката.
 • изготвува анализи, информации и други материјали
 • врши други работи по налог на Раководителот на Дирекцијата
 • одговара на Раководителот на Дирекцијата

УСЛОВИ ШТО СЕ БАРААТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ:

 • Високо стручно образование
 • Најмногу 5 години работно искуство, од кои 3 како проценител
 • Лиценца во областа за процена на недвижен имот и/или машини и опрема

ПОТРЕБНИ СПОСОБНОСТИ:

 • Добри комуникациски способности и способност за тимска работа;
 • Способност за работа во кратки рокови и под притисок;
 • Иницијативност;
 • Професионалност, одговорност и трпеливост.

Работниот однос е на определено време, за период од 12 месеци со можност за продолжување.

Работно време од 8:00-08:30 до 16:00-16:30 часот од понеделник до петок.

Вашата биографија доставете ја на следнава електронска адреса: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Hyn në fuqi Ligji i ri për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Të nderuar,

Ju informojmë që nga data 07.07.2018, me hyrjen në fuqi të Ligjit të ri për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, cila është arsyeja pse janë futur ndryshimet vijuese në punën e Bankës Eurostandard AD - Shkup:

- Në bazë të dispozitave të ligjit të sipërpërmendur, futet nevoja e identifikimit të domosdoshëm të  “Bartësit të një pozite publike” me të cilën të gjithë klientët ekzistues dhe të ardhshëm të bankës medoemos të plotësojnë një Deklaratë se janë Bartës të Pozitës Publike ose janë persona që kanë lidhje me Bartësit e Pozitave Publike (Persona politkisht të ekspozuar) dhe pastaj Banka, në bazë të vlerësimit të përshtatshëm të rrezikut, do të vendos për miratimin/vazhdimin e marrëdhënieve afariste me personin e caktuar.

- Futet identifikimi i domosdoshëm dhe regjistrimi i të gjithë personave fizik ose juridik që dëshirojnë të bëjnë/kryejnë një transaksion/shërbim në këtë Bankë në vlerë prej mbi 500 EUR, në kundërvlerë denarësh për të gjitha transaksionet (përfshi dhe transaksionet e transfertave të shpejta të parave). Identifikimi dhe verifikimi bëhet me dorëzimin e dokumetit personal përkatës të lëshuar nga organi kompetent shtetëror (letër-njoftim të vlefshëm/pasaportë për persona fizik; bilanci i gjendjes jo më i vjetër se 3 muaj për persona juridik), ndërsa regjistrimi i klientëve të rinj kryhet me plotësimin e Aplikacionit për regjistrim / përditësimi i klientit (person fizik dhe juridik) i cila është i qasshëm në faqen e internetit.

- Futet identifikimi dhe verifikimi i domosdoshëm i “pronarit të vërtetë” të personit juridik si parakusht i domosdoshëm pa të cilin Banka nuk mund t’i themelojë/vazhdojë marrëdhëniet afariste.

*BARTËS I POZITËS PUBLIKE

Definicioni i bartësve të pozitës publike dhe/ose personave lidhur me ta në pajtueshmëri me legjislacionin në fuqi në RM:
”Bartës të pozitave publike” janë persona fizik të cilët kanë pranuar osa iu është besuar një pozitë publike në Republikën e Maqedonisë ose në një shtet tjetër, si psh.:
а) presidentë të shteteve dhe qeverive, ministra, zëvendës ose ndihmës ministra,
b) përfaqësues të zgjedhur në pushtetin legjislativ,
c) gjykatës të gjykatave supreme ose kushtetuese ose bartës të tjerë të pozitave të larta të gjyqësorit, kundër vendimeve të së cilëve, përveç se në raste të jashtëzakonshme, nuk mund të shfrytëzohen mjete juridike,
ç) anëtarë të organeve të drejtimit të organeve dhe agjencive mbikëqyrëse dhe rregullatore, institucioni shtetëror për audit dhe anëtarë të bordit të bankës qendrore,
d) ambasadorë,
dh) oficerë të gradave të larta në forcat e armatosura (grada më të larta se koloneli),
e) persona të zgjedhur dhe emëruar në pajtim me ligjin dhe anëtarë të organeve të drejtimit dhe mbikëqyrjes së personave juridik, themelues nga shteti,
ë) persona me pozita në parti politike (anëtarë të organeve ekzekutive të partive politike),
f) persona të cilët kanë ose kanë mbajtur një pozitë të caktuar në organizata ndërkombëtare, si p.sh.: drejtorë, zëvendës drejtorë, anëtarë të bordeve drejtuese ose mbikëqyrëse ose funksione tjera ekuivalente, etj.) kryetarë komunash dhe kryetarë të këshillave komunal.
Për bartës të pozitave publike nga pika а) deri f) konsiderohen personat së paku dy vjet pas ndërprerjes së kryerjes së pozitës publike, ndërsa në bazë të vlerësimit paraprak të rrezikut nga subjektet.

Nocioni „bartës i pozitave publike“ përfshin dhe:
1) Pjesëtarë të familjes së bartësit të pozitës publike, edhe atë:
- bashkëshorti/ja ose personat me të cilët bartësi i pozitës publike jeton në bashkësi jashtëmartesore,
- fëmijët dhe bashkëshortët/et e tyre ose personat me të cilën fëmijët e bartës të pozitës publike janë në bashkësi jashtëmartesore ose,
- prindërit e bartësit të pozitës publike.
2) Personi i cili konsiderohet si bashkëpunëtor i afërm i bartësit të pozitës publike është person fizik:
- për të cilin dihet se ka pronësi të përbashkët juridike ose të vërtet në bazë të personit juridik, ka lidhur kontrata ose ka themeluar lidhje të ngushta afariste me bartësin e pozitës publike ose,
- i cili është pronari i vërtetë i vetëm i personit juridik ose kanë aranzhim juridik për të cilën dihet se janë themeluar në dobi të bartësi të funksionit publik. 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ

Secili është artist më vete!

 

Me moton „Bëj art„ Banka Eurostandard edhe sivjet mbështeti edicionin e 58 të Festivalit „Vera e Ohrit“.

Deri më datën 20 gusht Ohri do të jetojë 40 ditët e tij me emocionet që i mundëson Festivali.

Mbi 800 artistë që vijnë nga 27 vende të ndryshme do të luajnë muzikë, aktrojnë, do të krijojnë në skenat e festivalit, do të marrin pjesë emra të njohur të botës së muzikës, por edhe produksione me projekte të shkëlqyera drame.

Gjatë netëve të festivalit “Vera e Ohrit” do të mundësojë një gërshetim të shkëlqyer muzike, teatri dhe arti në përgjithësi.

 

Bëhuni edhe ju pjesë e këtij evenimenti!

Klauzola devizore fshihet duke

Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se duke filluar nga data 01.01.2018 nga Kontratat e kredive konsumatore për individët fshihet klauzola valutore me përmbajtjen në vazhdim:

„Përdoruesi është dakord që në rastet e ndryshimit ose rritjes së kursit të mesëm të denarit në raport me EURON për më shumë se 2% sipas listës indikative të këmbimit e BPRM, Banka/kreditori të risë shumën e pjesës së papaguar ose të pakthyer të kredisë, me normën përkatëse prej 2%. Në një rast të tillë Banka/kreditori do të caktojë një shumë të re të detyrimeve mujore. Indeksimi – Harmonizimi do të bëhet në fund të vitit ose gjatë kohës së përdorimit të kredisë, shlyerjes ose maturimit të kredisë. Për rritjen e këtij lloji (harmonizimin) Banka/kreditori do të detyrojë Përdoruesin me evidentimin e ndryshimit në regjistrat e saj/tij në ditën e ndryshimit dhe për këtë qëllim do ta njoftojë përdoruesin me shkrim."

 

 

Me respekt,
EUROSTANDARD BANK SHA SHKUP

M-banking

Të nderuar klientë,

Banka Eurostandard SH.A. e futi në përdorim aplikacionin falas për veprime bankare mobile M-banking. E njëjta iu mundëson përdorim falas të gjithë personave fizik dhe juridik, nivel më të lartë të mbrojtjes, informacione më të reja, lista të kursit të këmbimit, promocione, lokacione, si dhe mundësi për kryerjen e të gjitha pagesave tuaja me shpenzime më të ulëta.

M-banking e bankës Eurostandard mund të përdoret në tableta dhe celularë me sistem operativ iOS dhe Android.

 

button app store button google play

 

Kyçja në këtë aplikacion bëhet me emrin dhe fjalëkalimin e përdoruesit të cilët i krijoni vetë përmes shfrytëzimit të shërbimit ekzistues për veprime bankare elektronike apo e-Banking.

Vetëm me një klikim, kudo që të jeni në çdo kohë, me aplikacionin për veprime bankare mobile, banka Eurostandard është gjithnjë në pëllëmbën e dorës suaj.

SHPEJTË, LEHTË DHE SIGURT!

Për më shumë informacione, klikoni këtu.

 

 

Me respekt,
BANKA EUROSTANDARD SH.A SHKUP

Risi Thesar Ditë E Natë

Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se Eurostandard Banka e prezanton shërbimin 24-orësh, Thesari ditë e natë,  përmes së cilit konsumatorët e biznesit do të mund t’i depozitojnë paratë e tyre në bankë në çdo kohë.

Ky shërbim i ri,  konsumatorëve të biznesit të bankës, do t’u mundësojë zgjidhje praktike për punë me paratë e tyre të përditshme, ndërsa me këtë gjë edhe shfrytëzim më efikas të kohës së punës dhe realizim në kohë të detyrimeve për operacionet pagesore. Thesari ditë e natë paraqet një aparat-kasafortë vetë-shërbyes në të cilin konsumatorët e biznesit do të mund t’i depozitojnë ose arkëtojnë paratë e tyre, në monedhë vendase dhe në vend të sigurt, si dhe atëherë kur atyre më shumë iu përshtatet. Veçanërisht është i përshtatshëm për të gjithë konsumatorët e biznesit që posedojnë para të gatshme, ndërsa orari i tyre i punës nuk  korrespondon me orarin e punës së bankës.

Depozitimi i parave në thesarin ditë e natë kryhet përmes futjes së parave të gatshme në kasafortën e sigurt, përmes vrimës së jashtme të sigurisë (arka), që përdoret me ndihmën e kartës elektronike, të cilën do ta merr çdo shfrytëzues i këtij shërbimi për identifikimin e tyre. Mjetet e depozituara do të jenë në dispozicion të shfrytëzuesit të thesarit ditë e natë në llogarinë e tij të transaksionit, ditën e nesërme të punës.

Për funksionim të papenguar dhe të sigurt të thesarit ditë e natë, Banka i ka ndërmarrë masat adekuate të sigurisë për mbrojtje, ndërsa në fillim, shërbimi Thesari ditë e natë do të jetë i qasshëm vetëm në zyrën qendrore të bankës.

Ky shërbim promotiv do të  jetë falas deri në fund të vitit 2017.


 


Me respekt,
EUROSTANDARD BANKA AD SHKUP

Pagesa pa para të gatshme në Postat e Maqedonisë

Të nderuar,

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë se shërbimi “pagesa pa para të gatshme brenda vendit” i Eurostandard Bank SHA Shkup tani ofrohet në 36 lokacione të reja në Postat e Maqedonisë. Në këtë mënyrë Eurostandard Bank SHA Shkup përpiqet që shërbimet e veta ti bëj sa më të kapshme për klientët, me qëllim që t’ua lehtësojë funksionimin e përditshëm, duke u kursyer kohën dhe paratë.

Shërbimi “pagesa pa para të gatshme” përfshin si më poshtë vijon:

 • Pranimin e dokumenteve për hapjen e një llogarie transaksione në denarë në emër të subjektit juridik,
 • Të gjitha llojet e transaksioneve pa para të gatshme,
 • Printimin e ekstrakteve/certifikatave,
 • Të dhënat për bllokimin e llogarisë

Njësitë e rrjetit të Postave të Maqedonisë ku ofrohet shërbimi “pagesa pa para të gatshme”:

Nr. Numri postar Lokacioni
1 1010 Shkup – Çair
2 1020 Shkup – Karposh
3 1040 Shkup – Maxhari
4 1050 Shkup – Draçevë
5 1060 Shkup – Gjorçe Petrov
6 1106 Shkup 6
7 1000 Shkup
8 1200 Tetovë
9 1230 Gostivar
10 6250 Kërçovë
11 6530 Makedonski Brod
12 1250 Dibër
13 6000 Ohër
14 6330 Strugë
15 7000 Manastir
16 7240 Demir Hisar
17 7310 Resnjë
18 7500 Prilep
Nr. Numri postar Lokacioni
19 7550 Krushevë
20 1400 Veles
21 1430 Kavadar
22 1440 Negotinë
23 1480 Gjevgjeli
24 2400 Strumicë 
25 2420 Radovish
26 2460 Vallandovë
27 2000 Shtip
28 2210 Probishtip
29 2220 Shën Nikollë
30 2300 Koçani
31 2310 Vinicë
32 2320 Dellçevë
33 2330 Berovë
34 1300 Kumanovë
35 1330 Kriva Pallankë
36 1360 Kratovë

Për ta përdorur shërbimin “pagesa pa para të gatshme brenda vendit” i Eurostandard Bank ju duhet të keni në bankën tonë llogari transaksione në denarë në emër të subjektit juridik. Për të hapur një llogari të tillë në një nga lokacionet më sipër të Postave të Maqedonisë ose në filialet e Eurostandard Bank duhet të dorëzoni dokumentet më poshtë:

 • Dokumentin e gjendjes korrente, që e lëshon Regjistri qendror i RM, jo më i vjetër se 3 muaj
 • Fotokopje të Formularit ZP, që e lëshon Regjistri qendror i RM, e cila duhet vërtetuar në noter
 • Dokument personal në emër të administratorit, pronarit ose personit të autorizuar

Të gjitha dokumentet e tjera për hapjen e një llogarie transaksione në denarë në emër të subjektit juridik mund t’i shkarkoni në ueb faqen e Eurostandard Bank, në linkun në vazhdim: eurostandard.com.mk/mk/ostanatiuslugi-pravni/smetki-pr#потребни-документи

 


Me respekt,
EUROSTANDARD BANK SHA SHKUP

Merrni para pa provizion

Të dashur klientë,

Ju njoftojmë se në të gjitha ATM-të ku është vendosur logoja e Kasis, Ju mund të merrni para pa paguar provizion. Ky shërbim për momentin, përveç, ATM-ve të Eurostandard Banka, ofrohet edhe në ATM-të e Uni Banka dhe Kapital Banka.

Maestro


Me respekt,
EUROSTANDARD BANKA SHA SHKUP

Kartelë dhe SMS bankieri falas!

Nuk e dini ku të shkoni me pushime? Nuk e dini sa do ju kushtojë? Nuk e dini a mund t’i lejoni vetvetes një gjë të tillë?

os u shqetësoni! Me ofertën e re verore të Eurostandar bank, Ju do të fitoni kartën Maser kard dhe SMS banking falas, që të informoheni me gjendjen e llogarisë suaj, kudo që të ndodheni.

Mos u mendoni shumë! Me këtë ofertë të vetmen gjë që duhet ta bëni është të zgjidhni vendin e dëshiruar dhe të shijoni verën!

Letna ponuda

Tetori është muaji i kursimit!

Denarë dhe valuta të huaja, persona fizik dhe juridik, interes mujor dhe vjetor...

Nëse deri më tani nuk keni kursyer, ky muaj paraqet mundësi të shkëlqyeshme që të përcaktoheni për ndonjë prodhim kursimi të Eurostandard bankës.

Krijoni shprehi dhe filloni të kurseni...


Октомври е месец на штедење!


Me respekt,
EUROSTANDARD BANKA AD SHKUP

Regjistrohu për këtë RSS