Пензионерски кредит

__Пензионерски__ кредит
 • Кредитен калкулатор

  Посакуван износ 30.000 ден.

  Број на месеци 12

  Каматна стапка

  7.26 %

  Месечен ануитет

  6.342

  Вкупно враќате

  107.822

  Вкупна камата

  7.822

  СВТ од 7.822 %.

  *Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, интеркаларната камата и висината на номиналната каматна стапка.

 • Линкови десно

Потрошувачки кредит наменет за пензионери

Доколку ја добивате својата пензија во Еуростандард Банка, имате единствена можност за потрошувачки кредит без жиранти прилагоден според Вашите желби и потреби.

Добивате единствена можност за отплата до 73 години

 • До 500,000 денариМожност да добиете потрошувачки ненаменски кредит до 500,000 денари
 • Отплата до 73 годиниМожност за отплата на кредит до 73 години
 • Брза исплатаСредствата ги добивате веднаш на Вашата трансакциска сметка
 • Без жирантиМожност за кредит без жиранти и дополнително обезбедување
 • Маестро дебитна картичкаПри аплицирање за пензионерски кредит добивате можност за бесплатна Маестро дебитна картичка

Карактеристики на кредитот

 • Максимален износ до 500.000 денари, во зависност од кредитната способност на кредитобарателот
 • Рок на отплата 60 еднакви месечни ануитети
 • Каматна стапка: почетна каматна стапка изнесува 11,25% на годишно ниво. Истата е променлива и се менува согласно измените во  референтна каматна стапка објавена на www.nbrm.mk по истек на полугодие (30.06. и 31,12.) зголемена за + 8 процентни поени но не помалку од 11,25% годишно и не повеќе од законската казнена каматна стапка. Усогласување на каматната стапка се врши два пати годишно по истек на полугодие
 • Казнена камата во висина на стапката на законската казнена камата
 • Надоместоци до 2,0% фиксно, однапред за управување со кредитот, минимум 1.000 денари

Обезбедување

 • За кредити до 120,000 денари, меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитот
 • За кредити поголеми од 120,000 денари, меница со менична изјава потпишана од Корисникот на кредитоти 1 (еден) кредитоспособен жирант

Право на користење

  • Физички лица државјани на РМ, пензионери кои ја примаат својата пензија во ЕУРОСТАНДАРД Банка

Потребна документација

 • Лица кои користат кредит или се жиранти на кредит во ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД, не може да се јават како жиранти на друг кредит
 • Во прилог на барањето задолжително да се достави фотокопија од документ за идентификација на кредитобарателот
НAПОМЕНА:
 • Банката го задржува правото да побара дополнителна документација за докажување на веродостојноста на веќе доставената апликација за кредит
 • Ануитетите доспеваат последен календарски ден во месецот
 • Отплатата на месечниот ануитет не може да надмине 1/3 (една третина) од месечните примања на кредитокорисникот