Продажба на имот од банката

__Продажба на имот__ од банката

Продажба на недвижен имот сопственост на банката превземен со наплата на ненаплатени побарувања

ПРОДАЖБА на Индивидуален објект - куќа.
Населба Водно-резиденцијален дел, улица Ганџо Хаџи Панзов бр.36 Скопје, Р Македонија. Имотен лист 1373 и 55856 за КО Центар 2 со дворно место 1357м2 од кои 353м2 земјиште под објект. Вкупна внатрешна површина од 700 м2 и 130м2 помошни објекти.

Куќа

 

1

Градежно неизградено земјиште

3.272 м2 КП бр.6609 дел, 7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,1,14 9 од нотарски акт)во м.в.Ушице КО Кавадарци И.Лист 5199

2 Градежно неизградено земјиште 3.674 м2 КП бр.6609 дел, 2,3,4,5,6,12,15,21,22,23,1,14 (од нотарски акт) во м.в.Ушите КО Кавадарци и.лист 5199
3 Угостителски објект 291 м2, двор 187 м2 и 316 м2 земјиште под зграда с.Јанкоец , Ресен
4 Станбено деловен простор Имот на катастарска парцела основен 924 дел 0, број на зграда 1 , намена на зграда и други објекти А1, влез 01 , кат ПР број 01, кат 01, број ХС, кат ПР ,број ХС, кат ПТК , број ХС, кат 01 број 02, кат ПТК број 03 со вкупна внатрешна површина од 446 м2 односно деловен простор (143+18+3+5)
5 Станбен простор (129+148) под број на предмет 1113-11189/2011 на адреса ул.52 бр.7 запишана во Имитен лист 100020 КО Радишани
6 Индивидуален објект Куќа  населба Водно-резиденцијален дел, улица Ганџо Хаџи Панзов бр.36 Скопје, Р Македонија. Имотен лист 1373 и 55856 за КО Центар 2 со дворно место 1357м2 од кои 353м2 земјиште под објект. Вкупна внатрешна површина од 700 м2 и 130м2 помошни објекти.

За повеќе информации обратете се на следните телефонски броеви:
+389.2.3249.472
+389.2.3249.443
+389.2.3249.403