Продажба на имот од банката

__Продажба на имот__ од банката

Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 30.11.2017 година

ПРОДАЖБА на Индивидуален објект - куќа.
Населба Водно-резиденцијален дел, улица Ганџо Хаџи Панзов бр.36 Скопје, Р Македонија. Имотен лист 1373 и 55856 за КО Центар 2 со дворно место 1357м2 од кои 353м2 земјиште под објект. Вкупна внатрешна површина од 700 м2 и 130м2 помошни објекти.

Куќа

 

Реден број Опис на недвижниот имот Адреса Број на имотниот лист или листот за предбележување Квадратура на недвижниот имот Владение Заложно право или други товари на имотот Носител на правото на сопственост и други стварни права Цена (во илј.денари) Лице за контакт
1 Станбени објекти - стан ул. Орце Николов бр.190 Катастарска општина Карпош 46133 176 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 21.000 илј. ден. Драган Блажевски
2 Станбено деловен објект со земјиште  ул. 152 бр.7 Катастарска општина Радишани 100019 куќа 446 м²   земјиште 290 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 15.296 илј. ден. Драган Блажевски
3 Станбени објекти - куќа со дворно место  ул. Ганчо Хаџи Панзов бр.36 Катастарска општина Центар 2 1373 и 55856 куќа 516 м²   двор 949 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 166.050 илј. ден. Драган Блажевски
4 Земјиште - градежно Место викано Ушите Катастарска општина Кавадарци 5199 6.985 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 14.839 илј. ден. Драган Блажевски
5 Станбени објекти - туристички објект со останатата квадратура Село Јанковец Катастарска општина Јанковец 818 деловен објект 291 м² дворно место 185 м² земјиште под зграда 308 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 4.370 илј. ден. Драган Блажевски
6 Станбени објекти - куќа со дворно место  Козле бр.142 Катастарска општина Карпош 1871 куќа 388 м²   дворно место 123 м²   земјиште под зграда 114 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 16.348 илј. ден. Драган Блажевски
7 Градежни објекти - хали Индустриска бб Катастарска општина Битола   деловен објект 7.689.76 м² во постапка     73.176 илј. ден. Драган Блажевски
8 Градежни објекти - одморалиште - земјиште - дворно место  Место викано Селиште Катастарска општина Претор   деловен објект 1.877 м²   дворно место 8.125 м²   земјиште под зграда 1.141 м² во постапка     39.978 илј. ден. Драган Блажевски

 

За повеќе информации обратете се на следните телефонски броеви:
+389.2.3249.472
+389.2.3249.443
+389.2.3249.403